Warunkiem przeprowadzenia egzekucji przez komornika jest:


 

- dostarczenie przez wierzyciela oryginału tytułu wykonawczego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności.

- dostarczenie odpowiedniego wniosku egzekucyjnego.